Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 927 tekstów.

to­perz

bzyknęła mucha
koło
nieto­perza ucha

to­perz ją za­bił

dlacze­go, nie py­taj
długo po­tem - krwa­wił

by głupot nie wy­ga­dy­wać
wsłuchuj się w życie, nie czy­jeś szumy


Odtwórz  

fraszka • dzisiaj, 12:20

nie-haiku

roz­juszo­ne sępy
ty­tułem wstępu
drą sza­ty, pożerają mięso
na kościach, dzioby tępią
wciąż mu­tują, by na końcu
w os­tat­nim ak­cie odsłony
kości pożreć
wszys­tko to w za­cier­ce
sym­pa­tyczne­go
at­ra­men­tu

013
 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:03

Na pasjonata warsa

Dopóty prze­woził czer­wo­nych pro­minentów
na kon­fe­ren­cje z jed­ne­go krańca Pol­ski na dru­gi
tudzież na szko­lenia za Nysę w docze­pianych wa­gonach z wys­ko­kowy­mi na­poja­mi ,dopóki nie zaczął ra­zem z ni­mi
bez na­macza­nia prać nie swo­je pieniądze w pier­wszej kla­sie przy za­worze bez­pie­czeństwa u Sawy 

fraszka • dzisiaj, 09:20

* * *

Gołąbek poczto­wy w Tos­ka­nii
nie tyl­ko zadzwo­nił na po­dany nu­mer
ale i wysłał ku­riera
a pa­ni w re­dec­ku
mówiła że odeślą
wiel­ka pa­ni
która sądzi według siebie.
Za­pew­ne na stołek po­sadzo­na
dzięki pro­tek­cji czer­wo­nych
z zaścian­ko­wej pe es elki
w ma­teczni­ku przekrętu
pod hasłem
''prze­cież wszys­cy tak robią'' 

fraszka • dzisiaj, 07:47

Na legalne teczki pikselki

In­ternet to nie to sa­mo co real by­naj­mniej , można w nim prać wir­tual­ne pieniądze do wo­li
i do chce­nia choćby pod pseudo­nimem Józia jak nie Bo­la w le­wym oprogramowaniu 

fraszka • dzisiaj, 07:23

Na przedziurawioną barkę

Nie mu­siała czuć się skrępo­wana była prze­cież niep­rzy­tom­na i kom­plet­nie pi­jana wiosen­nym prze­sile­niem . Można ją było na­wet uto­pić w Wiśle bez większe­go prob­le­mu i bez po­nosze­nia zarówno od­po­wie­dzial­ności jak i [...] — czytaj całość

fraszka • dzisiaj, 07:19

Na drzewko decyzyjne

Cze­go to ja nie mam ? Wiem !Bieżącej pa­mięci
Pot­rzeb­na mi jest dla umiejętności de­cyzyj­nych choćby tyl­ko plas­ti­kowa wy­kałaczka w tej naj­mniej­szej dro­bin­ce in­tuic­ji
To [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:23

Na oseska pasjonata

Przet­ran­spor­to­wali go z be­cika do kołys­ki w pieluszce tet­ro­wej i właśnie dla­tego wpadł od dziec­ka w wyp­raną we Fra­ni pi­ramidę zain­te­reso­wań tran­spor­to­wych długo przed pam­persem la­tającym pod la­dami ku­moter­stwa w Pe­wek­sie na Krótkiej
insp 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:38

Na perfekcję poprawności

Po­nieważ chcę być pre­cyzyj­ny nicze­go nie pamiętam 

fraszka
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:14

Na stan mojej pamięci

Nie od­najduję te­go
w swo­jej pa­mięci

insp 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:11
Aktywność

dzisiaj, 22:15eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 22:14Paladin sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 22:10Eufemia sko­men­to­wał tek­st W niewo­li prag­nień i [...]

dzisiaj, 22:07Paladin sko­men­to­wał tek­st ... był Wiel­ki Brat [...]

dzisiaj, 22:03eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 22:02Paladin sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 22:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 21:59Paladin sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 21:58yestem sko­men­to­wał tek­st Otwierając duszę od­bezpie­cza­my kod [...]

dzisiaj, 21:52yestem sko­men­to­wał tek­st śladami człowieka